fb_img

НАГРАДНА ИГРА ИНТЕРСПОРТ

by intersport | 21.11.2022 13:25:27 |

ACTION

НАГРАДНА ИГРА ИНТЕРСПОРТ

21.11.2022 13:25:27

ПРАВИЛА ВО НАГРАДНАТА ИГРА НА СПОРТ М ДОО СКОПЈЕ „PlayIntersport

IВОВЕД

 1. Назив и седиште на трговското друштво, односно трговските друштва: Друштво за трговија на спортска опрема, услуги и спортски инженеринг СПОРТ М ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Јадранска Магистрала бр.139, Скопје, ЕДБ 4030004519907, со ЕМБС 5901600
 2. Назначување на производите и услугите заради чие рекламирање се приредува наградната игра: - Рекламирање на производи на Спорт М и Интерспорт
 3. Име, опис и времетраење на наградната игра: Име на наградната игра е „PlayIntersport“ и предвидено е времетраењето да биде од 21.11.2022 до 18.12.2022 година.
 4. Опис и содржина на потврдата врз чија основа се учествува во наградната игра: Учество ќе може да земе секој полнолетен потрошувач како корисник на веб страницата на www.intersport.mk, кој ќе направи онлине нарачка над 4.000,00 денари.
 5. Територија на која се приредува наградната игра, односно на која се врши уплатата за учество во наградната игра: Р.С.Македонија.
 6. Податоци за наградите во наградната игра: Наградата која ќе се додели во оваа наградна игра е маса за фудбал.
 7. Поединечна вредност на секоја награда од фондот на награди и вкупна вредност на фондот на награди, искажани во денари: Една награда со следната вредност:

-          Поединечна вредност: 4.812,00 денари

-          Поединечна вредност со 18% ДДВ: 5.678,00  денари

-          Царински и транспортни трошоци со 18% ДДВ: 1.491,00 денари

-          Вкупна вредност: 7.169,00 денари

 1. Правила на наградната игра: Во наградната игра ќе може да учествува секој полнолетен корисник/потрошувач на веб страницата на www.intersport.mk со секоја онлине нарачка над 4.000,00 денари. Забрането е учество на малолетни лица. Правилата на наградната игра ќе бидат јавно објавени на социјалните мрежи односно веб страницата на Спорт М ДОО Скопје, www.intersport.mk, на Facebook https://www.facebook.com/intersportmakedonija, на Instagram https://www.instagram.com/intersport_macedonia/ пред почетокот на наградната игра, а по добивање на дозвола од Министерство за финансии.
 2. Текот на постапката на приредувањето, односно спроведувањето на наградната игра: Наградната игра ќе трае започнувајќи од 21.11.2022 година се до 18.12.2022 година. По изминување на овој период, извлекувањето ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 12:00 часот на ул. Јадранска Магистрала бр. 139, Скопје, со користење на генератор https://namepicker.net/ или http://www.pickrandomname.com/. Во рок од 3 дена од денот на извлекувањето, добитникот на наградата ќе биде јавно објавен на социјалните мрежи односно веб страницата на Спорт М ДОО Скопје, www.intersport.mk, на Facebook , https://www.facebook.com/intersportmakedonija, на Instagram https://www.instagram.com/intersport_macedonia/.
 3. Место, време, начин, постапка и контрола на извлекувањето на наградите, односно на определувањето на добивките и добитниците:

Место:
ул. Јадранска Магистрала бр. 139, Скопје

Времетраење на наградната игра:
21.11.2022 до 18.12.2022 + избирање добитник по завршување на играта - на ден 21.12.2022 година во 12:00 часот и и објавување на победникот во рок од 3 дена од денот на извлекувањето

Постапка и контрола на извлекување на наградите:
Избирањето на 1 добитник (бидејќи е една награда) ќе биде со random generator 
https://namepicker.net/ или http://www.pickrandomname.com/
Контролата при извлекувањето ќе ја врши комисија составена од 3 лица, вработени во администрација на Спорт М ДОО Скопје.


Во наградната игра ќе учествуваат сите оние кои гo исполниле
следниот услов:
* Услов
1: Да направат onlinе нарачка на www.intersport.mk со минимална вредност од 4.000 денари
- Во наградната игра ќе учествуваат сите оние кои г
о исполниле горенаведениот услов
- Избирањето/Извлекувањето на добитникот ќе биде извршено
од базата на корисниците кои го исполниле условот преку уникатен број на нарачка со random generator https://namepicker.net/ или http://www.pickrandomname.com/
- Како добитник јавно ќе биде објавен бројот на нарачката (без име и презиме поради заштита на лични податоци)
- Добитникот ќе биде известен телефонски/e-mail за наградата
во рок од 3 дена и ќе може да ја добие наградата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на добитникот

 1. Начин на објавување на резултатите, односно добитниците на наградите; Добитникот на наградата во рок од 3 дена ќе биде јавно објавен на социјалните мрежи односно веб страницата на Спорт М ДОО Скопје, www.intersport.mk, на Facebook , https://www.facebook.com/intersportmakedonija и на Instagram https://www.instagram.com/intersport_macedonia.
 2. Начин на исплатата, односно остварување на добивката: Добитникот ќе ја добие наградата на начин што ќе му се испрати преку достава на домашна адреса
 3. Рок во кој се врши исплатата, односно остварување на добивката: Во период од 30 дена од денот на објавување на добитникот на наградата
 4. Начин на запознавање на учесниците во наградната играта со правилата на играта:  Учесниците со наградната игра ќе бидат запознаени преку следните канали за комуникација:
  - Социјални медиуми (Facebook и Instagram кампањи)
  - Newsletter платформа
  - Google ads display кампањи
 5. Рок во кој незадоволниот учесник во наградната игра има право да поднесе приговор против приредувачот на наградната игра: Во рок од 8 дена по завршување на наградната игра секој незадоволен учесник во наградната игра има право да поднесе приговор доколку смета дека постојат некои неправилности во текот на наградната игра.
 6. Забрана за учество во наградната игра на вработените кај приредувачот на наградната игра, како и членовите на нивните потесни семејства: Во наградната игра не можат да земат учество вработените лица во Спорт М ДОО Скопје, како и членовите на нивните потесни семејства.

IIПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Сите податоци кои ќе бидат добиени од Учесниците во наградната игра, вклучително и нивните лични податоци ќе бидат третирани и заштитени согласно интерните правилници на СПОРТ М ДОО за заштита на лични податоци и позитивните законски прописи кои се од важност во Република Северна Македонија.

 Скопје, 04.11.2022 година

info@sport-m.com.mk